Socialministeriet 2018: Pjece om styrket læreplan og Dagtilbudsloven

Det pædagogiske personale i daginstitutionen udarbejder den pædagogiske læreplan med udgangspunkt i børnegruppen, det pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

På den måde sikrer det pædagogiske personale, at dagtilbuddet fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangs­punkt i et børneperspektiv.

Planlægningen af det pædagogiske arbejde tager afsæt i Dagtilbudslovens bestemmelser §§8-10, der siger, at alle dagtilbud skal lave en skriftlig pædagogisk læreplan der fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Links

Download: Den styrkede pædagogiske læreplan (pdf - 11, MB), pjece Socialministeriet 2018